Πρωτοποριακή Cloud υπηρεσία
επικοινωνίας και διάδρασης
με την πλατφόρμα myDATA - Ηλεκτρονικά Βιβλία Α.Α.Δ.Ε.


SingularLogic e-books
_______

Για την αποστολή των συναλλαγών εσόδων - εξόδων της επιχείρησής σας στην Α.Α.Δ.Ε.,
τη λήψη από την Α.Α.Δ.Ε. των στοιχείων παραστατικών που έχουν αναρτηθεί για λογαριασμό της,
με δυνατότητα πολλαπλών ελέγχων και την εισαγωγή νέων και διορθωτικών εγγραφών 

Λειτουργεί ανεξάρτητα από το λογισμικό που διαθέτει η επιχείρησή σας, SingularLogic ή Συστήματα τρίτων
Λειτουργεί ως διαδραστικός κόμβος μεταξύ του λογισμικού σας και της πλατφόρμας της Α.Α.Δ.Ε.
Σας παρέχει εργαλεία
πολλαπλών ελέγχων
SingularLogic e-books
Πως λειτουργεί
Νέες εκδόσεις εφαρμογών SingularLogic

Οι εκδόσεις για την προετοιμασία και την παραμετροποίηση είναι διαθέσιμες.

Οι επόμενες εκδόσεις θα περιλαμβάνουν την αποστολή των κινήσεων
μέσω της υπηρεσίας SingularLogic e-books
Καινοτόμα χαρακτηριστικά αυτοματοποιούν και απλοποιούν τις διαδικασίες
Business as usual
Τα δεδομένα που καταχωρούνται στο πληροφοριακό σας σύστημα, διαχειρίζονται και μετατρέπονται αυτόματα από την υπηρεσία, ώστε να προκύψουν οι εγγραφές για τα ηλεκτρονικά βιβλία, χωρίς να αλλάζει η καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης
Αυτόματη μετατροπή
Οι πρωτογενείς εγγραφές των εφαρμογών, αφού έχουν εμπλουτιστεί με τις απαιτούμενες πληροφορίες, μετατρέπονται στα δεδομένα των ηλεκτρονικών βιβλίων, αυτόματα  
Αμφίδρομη λειτουργία
Eπιτρέπει τη δημιουργία κινήσεων που δεν μπορούν να καταχωρηθούν στην εφαρμογή της επιχείρησης, είτε με λογιστικές εγγραφές, είτε με απευθείας συμπλήρωση των στηλών των ηλεκτρονικών βιβλίων. Η εικόνα της επίδρασης των κινήσεων στα βιβλία είναι άμεση προς έλεγχο.  Οι κινήσεις που εισάγονται στην υπηρεσία επιστρέφουν στην εφαρμογή ως λογιστικές εγγραφές
Προσβασιμότητα
Η υπηρεσία είναι ένα κοινό σημείο πρόσβασης για την επεξεργασία των δεδομένων της επιχείρησης, από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, όπως το Λογιστήριο της επιχείρησης ή και τον εξωτερικό Λογιστή
Πολλαπλές δυνατότητες ελέγχων διασφαλίζουν την ορθότητα των στοιχείων
Έλεγχοι ορθότητας
Πραγματοποιεί τους απαραίτητους ελέγχους ορθότητας για όλα τα στοιχεία των συναλλαγών που πρόκειται να αποσταλούν και εμφανίζει αναλυτικά τα σφάλματα
Εργαλεία σύγκρισης
Προσφέρει εργaλεία σύγκρισης των δεδομένων που έχουν υπολογιστεί στην υπηρεσία, σε σχέση με τα δεδομένα της πλατφόρμας myData της Α.Α.Δ.Ε. και τελικά με τα δεδομένα του πληροφοριακού συστήματος
Ταυτοποίηση κινήσεων
Οι εγγραφές που καταχωρούνται από την επιχείρηση, ταυτοποιούνται αυτόματα με τις εγγραφές που υπάρχουν καταχωρημένες στην Α.Α.Δ.Ε. από τους συναλλασσόμενους της
Λογιστικές έννοιες
Οι λογιστικές έννοιες των ηλεκτρονικών βιβλίων μπορούν να αντιστοιχιστούν με την κωδικοποίηση του λογιστικού σχεδίου, ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος των στοιχείων
Διασταύρωση στοιχείων
Υπολογίζει και ενημερώνει αυτόματα το Αναλυτικό και το  Συγκεντρωτικό βιβλίο, πριν γίνει αποστολή στην πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε., ώστε να προηγηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι
Μηνύματα Α.Α.Δ.Ε.
Ενημερώνει με τα μηνύματα
που αποστέλλονται από την Α.Α.Δ.Ε.,
ανά υποβαλλόμενη κίνηση
Πριν την εγκατάσταση της νέας έκδοσης
θα πρέπει να προετοιμάσετε και να παραμετροποιήσετε σωστά
την εφαρμογή σας
Παρακολουθήστε το Webinar
myDATA - Ηλεκτρονικά Βιβλία Α.Α.Δ.Ε.
& SingularLogic e-books
11/2019
Όλα τα δεδομένα από τα ηλεκτρονικά βιβλία,
που περιλαμβάνονται στην υπηρεσία
SingularLogic e-books
στο άμεσο μέλλον θα αξιοποιηθούν για την αυτόματη
προσυμπλήρωση δηλώσεων και λοιπών φορολογικών υποχρεώσεων
Ενημέρωση Δηλώσεων
Φ.Π.Α.
Ενημέρωση δηλώσεων
φορολογίας εισοδήματος
Διαχείριση και υποβολή
λοιπών φόρων
Διαχείριση των
οικονομικών καταστάσεων 
SingularLogic
© Copyright 2020 – SingularLogic